תנאי שימוש- משלוח מסרונים ו/או הודעות מדיה


כללי


הומלי אתרים בע"מ )להלן: "הומלי"( הינה המפתחת והמשווקת של תוכנות וכלים וירטואליים המיועדים לגורמים בענף תיווך הנדל"ן )להלן: "המשתמש"( ומהווים כלי מתקדם לניהול ושליטה במשרד התיווך ולקוחותיו )להלן: "התוכנה"(.
כחלק ממגוון השירותים שמספקת התוכנה ניתן לשלוח באמצעותה מסרונים ו/או הודעות בעלות מדיה עשירה )MMS( )להלן יקראו יחד: "המסרונים"( ללקוחות הרשומים במאגר הקיים בתוכנה וזאת אך ורק למספרים ניידים המנויים בחברות סלולאר ישראליות ובכפוף לכך שמכשיר הסלולאר שברשות הלקוחות תומך בקבלת מסרונים ו/או MMS )להלן: "השירות"(.
שליחת ההודעות תתבצע ע"י ספק חיצוני אשר הינו האחראי הבלעדי לביצוע משלוח ההודעות, זמני משלוח ההודעות והחיוב בגינן )להלן: "הספק"(.
הומלי רשאית להחליף את הספק, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש וכל זאת ללא פגיעה בטיב ואיכות השירות.
יכולות השירות

המשתמש יכול לבחור בין מספר אפשרויות לשליחת מסרונים ו/או שליחת הודעה ללקוח או משתמש ספציפי ו/או לרשימת לקוחות ו/או לעובדי החברה.
השירות מאפשר שליחת הודעות, קבלת אישור על קבלת ההודעה, הפקת דוחות במגוון גדול של חתכים ופעולות נוספות.
מובהר כי השירות מוגבל, מסיבות טכניות, במספר התווים הניתנים לשליחה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע למגבלה זו ולא יעלה כל טענה נגד הומלי ו/או הספק בנוגע להיעדר אפשרות לשלוח מסרונים העולים על האורך האפשרי ו/או שליחתם במספר מסרונים עוקבים אשר כל אחד מהם יחויב כמסרון כאמור להלן.
עלויות שליחת מסרונים ו/או MMS

היכולת להשתמש בשירות מוטמעת בתוכנה והתשלום עבור השירות הינו עבור שליחת ההודעות בפועל לפי
הפירוט להלן:

1.חברת cellact או חברת inforu – עבור חבילות SMS
2.קו וירטואלי עבור הודעות הסר מצד מקבל ה SMS
*המחירים מול החברות ולא דרך חברת הומלי אתרים בע"מ.
יובהר כי התשלום עבור השירות נקבע ע"י הספק ומועבר ע"י המשתמש ישירות לספק ואין להומלי כל אחריות בכל הנוגע לגובה התשלום ו/או שינויי התעריפים ו/או גביית התשלום ובכל נושא אחר שנלווה לגביית התשלום.
יובהר כי מסרונים אשר יישלחו למספרים שאינם קיימים או שנרשמו בשגגה עם מספר ספרות לא תקין לא יחויבו בתשלום ויפלטו אוטומטית ע"י המערכת.
הומלי ו/או הספק רשאים לעדכן את תעריפי השירות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם וזאת בתנאי שהודעה כתובה על כך תימסר למשתמשים 30 ימים טרם עדכון התעריף.
תנאי ומועדי תשלום:
יעשה תיאום בין הלקוח לבין הספק שמולו בחר לעבוד.

תנאים כללים:


1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי יש לו הזכות להתקשר בטופס הזמנה זה לביצוע השירות ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו והכל - ללא צורך בהרשאה, אישור או הסכמה של צד שלישי כלשהו, וכן כי אין כל מגבלה חוקית, חוזית או אחרת על התקשרות המשתמש בטופס הזמנה זה וביצועו על ידו.
2. המשתמש מתחייב שלא לשלוח ללקוחות, במסגרת השירות, מסרונים שיש בהם מידע בלתי חוקי ו/או מידע שיש בו לסייע ו/או לעודד ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית בהתאם לחוקי מדינת ישראל ו/או המהווים לשון הרע על אדם ו/או פוגעים בפרטיותו ו/או בעלי אופי או תוכן טורדני, מאיים, אשר יכול להוות עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר יש בהם מידע המוגדר כסודי. - 2 -
3. המשתמש מתחייב שלא לשלוח ללקוחות, במסגרת השירות, מסרונים שיש בהם לפגוע בזכויות קנייניות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים.
4. המשתמש מתחייב שלא לשלוח ללקוחות, במסגרת השירות, מסרונים שיש בהם לינק לוירוס ו/או תוכנות זדוניות )Malware(.
5. המשתמש מתחייב שלא לשלוח ללקוחות, במסגרת השירות, מסרונים אשר תוכנם מטעה או הוא עלול להטעות את הלקוחות, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
6. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני )לרבות סימני מסחר וסודות מסחריים(, בקשר עם התכנים שיישלחו במסגרת המסרונים לרבות טקסט ו/או תכנים המופיעים בעמודי אינטרנט סלולרי (WAP) שקישור להם ישלח באמצעות המסרונים או עמודים שמהם ניתן להגיע מעמודים כאמור ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בעמודי אינטרנט שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים שיוצגו במסרונים, הנן בבעלותו המלאה של המשתמש, והשימוש בהם במסגרת השירות אינו מהווה הפרה של כל זכות, לרבות זכות יוצרים, או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, בין אם הוגשה בקשה לרישומה ובין אם לאו.
7. המשתמש יהיה אחראי בלעדית לתוכן המסרונים לרבות מהימנות המידע שנכלל בהן והומלי ו/או הספק ו/או חברות הסלולאר לא יהיו אחראיות בשום מקרה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש ו/או ללקוחות המשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע למשלוח ההודעות לרבות תוכנן, מועד שליחתן, הצורה שבה נשלחו ו/או התקבלו או לא התקבלו אצל הלקוחות והמשתמש משחרר את הומלי ו/או הספק מכל אחריות הנוגעת לתביעות הקשורות למידע שישמור או יפיץ באמצעות השירות.
8. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומבין כי הומלי והספק מאפשרים שימוש באמצעי טכנולוגי להעברת המסרונים בלבד וכי כל טענה ו/או תלונה ו/או נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משליחת המסרונים ו/או תוכנם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וכי שליחת ההודעות תלויה בין היתר בתקינות הרשת הסלולארית ואין באפשרות הומלי ו/או הספק לוודא ו/או להתחייב כי המסרונים יישלחו במועד המתוכנן וללא עיכובים ואף ביטולים.
9. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את הומלי ו/או את הספק בגין כל נזק שיגרם להם בעקבות שימוש של המשתמש בשירות.
10. המשתמש יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות, ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת )בזק ושירותים( התשס"ח-2002. יובהר, כי הומלי אינה אחראית לספק ולא תספק למשתמש ייעוץ, משפטי או אחר, והאחריות על קבלת ייעוץ מתאים בקשר עם השירות הינה באחריות המשתמש בלבד.
11. המשתמש מתחייב, מצהיר ומאשר כי קיבל אישור בכתב מכל לקוחותיו שאליהם הוא מתעתד לשלוח מסרונים ע"י שימוש בשירות. לעניין סעיף זה יובהר כי אישור ייחשב כהסכמה מפורשת של הלקוח כהגדרתה בסעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב-1822.
12. המשתמש ישמור את הסכמת הלקוחות למשך כל תקופת מתן השירות ולמשך 7 שנים ממועד סיום מתן השירות ללקוחות.
13. המשתמש מצהיר כי הוא מודע כי הומלי ו/או הספק אינם אחראים והם לא פעלו לקבלת הסכמת הלקוחות לשליחת מסרונים באמצעות השירות וכי האחריות הבלעדית לקבלת ההסכמה המפורשת היא של המשתמש. להומלי ו/או לספק קיימת זכות להסיר מרשימת התפוצה כל לקוח/עובד אשר ביקש, בעל פה או בכתב, להפסיק לקבל מסרונים והומלי והספק אינם מחויבים להודיע למשתמש על כך.
14. הומלי רשאית להמחות את זכויותיה במתן השירות לצד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמשתמש לא יעלה כל טענה בעניין זה.
15. הומלי ו/או הספק ינקטו בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, ככל שנמסר, אולם מובהר כי במקרה שבו חו"ח יתבצעו חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, הומלי לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
16. הומלי ו/או הספק יהיו רשאים למסור את הפרטים אשר נמסרו ע"י המשתמש בהרשמה לשירות ובמהלך הפעלתו ע"י המשתמש לכל צד שלישי אשר הוכיח, להנחת דעתם של הומלי ו/או הספק, כי נעשה שימוש בשירות בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
17. הומלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבעה ימים ממועד פרסומם הראשון.
18. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהשירות מוגבל, בשלב זה, לתחומי הכיסוי של הרשתות הסלולאריות - 3 - הפועלות בשטח מדינת ישראל. תמיכה: 19. הומלי ו/או הספק מתחייבים לספק תמיכה בכל הקשור לתפעול השירות. הדין החל וסמכות שיפוט:
20. על תוקפו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
21. סמכות השיפוט בכל הקשור לתקפותו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל -אביב יפו.

שונות:


22. הסכם זה מבטא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו.
23. המשתמש מתחייב בזה לעקוב אחר הודעות שוטפות באשר לשירות כפי שתתפרסמנה באתר מעת לעת.
אני מאשר הזמנת השירות בכפוף להוראות הדין ולאמור בהסכם זה:
בלחיצה על Vאני מאשר כי קראתי והבנתי את התקנון