הסכם רישיון שימוש בתוכנת WebTiv (הומלי)


תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם אישורם על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן), חוזה מחייב ותקף בינו לבין החברה.
העתקת או התקנת התוכנה, קריאת תנאי השימוש ואישור האמור בהם ייחשבו כאישור, קבלה והסכמה לתנאי השימוש על ידי המשתמש.

1. הגדרות:


במסמך זה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
"התוכנה" תוכנת WebTiv, לרבות כל מרכיביה ויישומיה, אשר פותחה ע"י החברה ומהווה כלי לניהול, ארגון ושליטה בעבודה במשרדי תיווך נדל"ן.
"החברה" הומלי אתרים בע"מ, ח.פ. 513723593מרח' האגוז 5 גן-יבנה, המפתחת ומעדכנת את התוכנה.
"המשתמש" מי אשר עושה שימוש בתוכנה, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו ובאי-כוחו.
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט המצוי בבעלות החברה הנושא את הכתובת www.webtiv.co.il
"שרות לקוחות" שרות לקוחות החברה פועל בימים א'-ה' ובימי שישי וערבי חג בשעות העבודה המקובלות.

2. שימוש בתוכנה והצהרות החברה


2.1 הרישיון לשימוש בתוכנה בהתאם להסכם זה הינו לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה ומתיר למשתמש לעשות שימוש על ידי מספר משתמשים אשר הוסכם בין הצדדים, במועד אישור העסקה בלבד.
2.2 רישיון השימוש יינתן למשתמש תמורת תשלום ובכפוף להרשאה המפורטת בהסכם להלן.
2.3 מוסכם כי התשלום עבור רישיון השימוש כאמור בהסכם, אינו כולל פיתוחים ו/או שיפורים מקומיים ספציפיים למשתמש אשר בגינם יכול לחול תשלום נפרד.
2.4 תשלום בגין השימוש בתוכנה ייעשה על ידי המשתמש לחברה באמצעות הקמת מנוי חודשי למשתמש שעבורו יעביר המשתמש לחברה תשלום קבוע, כפי שייקבע מראש בין הצדדים, ואשר יכול להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקולי החברה בלבד (להלן: "המנוי החודשי"). עם הצטרפותו של המשתמש, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לאמור בסעיף זה.
2.5 המשתמש הינו האחראי הבלעדי על מסירת המידע הדרוש, ככל שדרוש לשימוש בתוכנה ובמידה שגילה המשתמש כי נמסר ו/או נקלט בשגגה מידע שגוי בחברה ו/או בתוכנה, על המשתמש להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולוודא שהמידע השגוי עודכן.
2.6 החברה מתחייבת להתקין את התוכנה בעצמה, באמצעות מי מטעמה, או על פי הנחיה טלפונית על גבי תשתית המחשוב (בתנאי שתשתית זו תעמוד בדרישות התוכנה), ולספק למשתמש הדרכה לשימוש בתוכנה.
2.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות להתקין אצל המשתמש מהדורות ו/או גרסאות חדשות של התוכנה, מעת לעת. התקנת מהדורה ו/או גרסא חדשה תיעשה באופן אוטומטי אחרי הודעה על כך למשתמש וזאת כל עוד המשתמש משלם את התשלום עבור המנוי החודשי ומבלי שיתפרש מסעיף זה כי חלה חבות על החברה לפתח גרסאות חדשות.

3. הצהרות המשתמש


3.1 משתמש אשר החל להשתמש בתוכנה ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש וכי לאחר שקרא אותם נתן הסכמתו להם וכי לא תהיה לו כל טענה נגד תנאים אלו ו/או נגד החברה.
3.2 משתמש אינו יכול להיות מי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3.3 ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך.המשתמש רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בפנייה לחברה ו/או במקום המיועד לכך בהודעה אשר תישלח במסגרת הדיוור הישיר.
3.4 המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בתוכנה מותנה בתקינות והתאמת רשת האינטרנט והמחשבים שבשימושו לדרישות התוכנה. המשתמש נוטל על עצמו את מלוא האחריות לווידוא תקינות המחשבים ו/או הרשת ו/או התשתית ולרבות תשתית האינטרנט שבשימושו והאחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון בגורמים אלו תחול על המשתמש בלבד.
3.5 המשתמש מתחייב לא לבצע כל תוספת, גריעה, שינוי והתאמה בתוכנה, שלא באמצעות החברה לרבות De- Compilation, Disassembly, Reveres Engineeringויצירת מוצרים ו/או עבודות נגזרות מהתוכנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר כי בכל מקרה, כל שינוי, תיקון, עדכון, תרגום וכל פעולה אחרת שתתבצע בתוכנה, בין בהתאם לתנאי הסכם זה ובין תוך הפרתם- יהפכו לקניינה המוחלט של החברה וכל הזכויות בהם יוקנו לחברה באופן אוטומטי.
3.6 החברה משקיעה משאבים רבים בשיפור ועדכון התוכנה לרבות ביצוע שאילתות מורכבות ואולם ייתכנו מצבים שבהם יצוצו "באגים" ו/או בעיות תקשורת נקודתיות אשר יקשו על השימוש בתוכנה והפעלתה. במקרים אלה תפעל החברה במהירות לפתרון אותן תקלות ובכל מקרה המשתמש לא יעלה כל טענה נגד החברה בגין נושאים אלה ובתנאי שאלה ייפתרו בפרק זמן סביר.
3.7 המשתמש מצהיר כי המידע שמסר לחברה במסגרת הסכם זה וכן כל מידע שיידרש לספק לה בעתיד הינו מידע אמין ותקף.

4. אספקת התוכנה


4.1 אספקת התוכנה תיחשב כמבוצעת בהענקת גישה והרשאה למשתמש לשימוש בתוכנה.

5. התקנת התוכנה והפעלתה


5.1 החברה, או מי מטעמה, תפעיל את התוכנהותפקח על הטמעתה על ידי המשתמש.
5.2 כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת התוכנה כאמור, במחשבי המשתמש ישולמו על ידי המשתמש.

6. תמיכה בתוכנה6.1 החברה מתחייבת להעניק למשתמש במשך התקופה שעבורה שילם, תמיכה בשימוש והפעלת התוכנה באופן ישיר או על ידי סוכן אזורי מטעמה.
6.2 מודגש כי טיפול בתקלות אשר נגרמו כתוצאה מטיפול על ידי המשתמש ו/ או מי מטעמו בתוכנה או בחומרה שלא לפי הוראות החברה ו/או כתוצאה מגורמים חיצוניים (כגון קצר חשמלי, שריפה וכיוב') ו/או כתוצאה משינויים ו/או תוספות לתוכנה שבוצעו שלא באמצעות החברה ו/או שלא בהסכמתה ו/או כתוצאה מעדכוני מערכות אחרות הפוגעות בתוכנה, אינו נכלל בשירותי התמיכה הניתנים במסגרת האמור בסעיף 6.1 לעיל.

7. השירות הניתן במסגרת השימוש בתוכנה


7.1 החברה תעדכן את התוכנה ואת בסיס הנתונים שקיים בתוכנה ככל שיהיה בכך צורך, בהתאם לשיקול דעתה ולצרכים טכנולוגיים שיתעוררו.
7.2 במסגרת התוכנה יכול המשתמש להגדיר ולקבוע מגבלות שונות על השימוש בתוכנה שיעשה על ידי עובדיו השונים.
7.3 החברה רשאית ליידע את המשתמש לגבי עדכונים ו/או שינויים בתוכנה בכל דרך סבירה שתראה לנכון לרבות אך לא רק: חלונית "חדשות רצות" בתוכנה, על ידי הצגת קישורים לקובץ בשם "מה חדש", באתר האינטרנט, בשיחת טלפון ועוד.
7.4 בתוכנה קיימים קישורים לאתרים מקצועיים שונים אשר יש בהם לסייע למשתמש במסגרת עבודתו. קישורים אלה מוצעים לשם נוחות בלבד ואין לחברה קשר לאתרים שאליהם אותם קישורים מפנים ולפיכך אין החברה אחראית לגבי תקינותם ותוכנם של האתרים אליהם מפנים הקישורים שבתוכנה.
7.5 על אף האמור בסעיף 7.3 לעיל יובהר כי האתרים "פרסום בקליק" והאתר המודולרי שלהם קיימים קישורים בתוכנה הינם אתרים המופעלים על ידי החברה.
7.6 החברה לא תישא באחריות בקשר עם פרסום שיעשה על ידי המשתמש בכלים הנלווים לתוכנה ("פרסום בקליק", ה"אתר המודולרי" וכיוצ"ב) ופרסום בכלים אלו יהיו באחריות המשתמש בלבד.
7.7 התכנים הקיימים בתוכנה בקשר עם מאגרי נדל"ן בחלוקה לפי אזורים, נמכרים למשתמש על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה. אין החברה אחראית לטיב המידע ומידת עדכנותו כפי שזה מופיע בתוכנה.

8. מיאון אחריות


8.1 החברה תספק למשתמש את התוכנה והחומרים הנלווים לה "As Is". החברה אינה מתחייבת כי התוכנה תפעל ללא הפרעות וכי התוכנה אינה מכילה אי דיוקים, טעויות ושגיאות. החברה מתנערת בזאת והמשתמש פוטר מראש את החברה וכל מי מטעמה של החברה, מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי כל הכרוך ו/או הנובע מהשימוש בתוכנה ו/או מתוצאות השימוש בתוכנה, לרבות, כל אחריות בנוגע להתאמה למטרה ספציפית, ולנזקים הנובעים ו/או שעלולים לנבוע מכל כשל, עיכוב, איחור והשמטה.
8.2 החברה לא תישא באחריות ולא תחוב בגין כל נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נזקים מכל סוג שהוא הנובעים מפיתוח התוכנה, השימוש בתוכנה, ביצועי התוכנה ו/או מאי היכולת לעשות שימוש בתוכנה לרבות, אך מבלי להגביל, נזקים בגין הפסד רווחי עסקים, הפרעה למהלך עסקים, אובדן מידע עסקי, שיבוש או אובדן נתונים, טכנולוגיה או שירותים חליפיים הקשורים לתוכנה או לשירותי התמיכה, גם אם החברה ידעה ו/או הייתה אמורה לדעת על קרות הנזקים כאמור. הסיכון בשימוש בתוכנה חל על המשתמש בלבד.
8.3 הצדדים מסכימים כי במקרה בו מכל סיבה שהיא תחויב החברה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותה מוגבלת כך שסך הסעדים הכספיים שתיאלץ לשאת בהם לא יעלו על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסכום עלות התוכנה (להלן: "תקרת האחריות"). למען הסר ספק, מובהר כי תקרת האחריות הינה בגין כל הסעדים הכספיים שהמשתמש עשוי להיות זכאי להם מהחברה והינה תקרת האחריות הסופית והכוללת.
8.4 תקרת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, לרבות כל דבר הקשור לשירות, אי תאימות בין השירות לתוכנה, תשתית מחשוב ושירותים אחרים, עיכובים ו/או כשלים בייזום, ניהול או בהשלמה באופן מדויק במועד של שידורים ו/או עסקאות כלשהן וטענות להפרת חוזה, הפרת חיוב, אחריות או תנאי אחריות חמורה, רשלנות או עוולה אחרת.
8.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעניין תקרת האחריות נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק בפועל ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. תקרת האחריות חלה גם אם סעד זה אינו מפצה את המשתמש לחלוטין בגין האובדן שלו או אינו מספק את מטרתו העיקרית וגם אם החברה ידעה או הייתה אמורה לדעת על האפשרות לנזקים.
8.6 למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות בגין החומרה ו/או התוכנה ו/או חלק ו/או רכיב שלה ו/או פריט אחר ו/או לכל שירות אחר שלא סופקו למשתמש על ידי החברה ו/או שבוצע בהם שינוי לאחר התקנת התוכנה ו/או ששולבו במוצרים, בתהליכים או בחומרים אחרים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא הכרוך והנובע משימוש בתוכנה על פי סעיף זה.

9. שמירת וגיבוי מידע של המשתמש


9.1 התוכנה פועלת באופן מקוון בלבד (On-Line) ואינה יכולה לפעול כאשר היא אינה מחוברת לרשת אינטרנט פעילה.
9.2 המידע שהמשתמש מטמיע וחשוף אליו בתוכנה נשמר ומגובה ב-"ענן"- שירותי אחסון הניתנים על ידי צדדים שלישיים בעלי דירוג אבטחה כמקובל בענף. החברה אינה אחראית לאובדן מידע של המשתמש אשר נבע מתקלה בתוכנה ו/או בשירותי הגיבוי שלה ו/או בשירותי הענן אשר ניתנים על ידי אותה חברה חיצונית ועל המשתמש לפעול לגיבוי המידע אותו הוא מטמיע בתוכנה בדרכים המקובלות ולפי ראות עיניו.
9.3 התוכנה מאפשרת למשתמש לייצאחלק מהמידע שאגור בה על גבי קבצים מסוג Excel והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע בקבצי ה-Excel הינו רק תוכן השדות שבכרטיסי המשרד וגיבוי זה אינו כולל פעילויות נלוות ו/או קבצים המצורפים לכרטיסי המשרד כגון תמונות ואח'.
9.4 המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ע"פ הסכם זה לאחר ורישיון השימוש בתוכנה אשר ניתן למשתמש במסגרת הסכם זה מיועד למשתמש ולעובדי משרדו בלבד וחל עליו איסור מוחלט להעבירו לאחר.

10. אחריות במקרה של שימוש לא מורשה


10.1 המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בתוכנה שברשותו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.
10.2 המשתמש יהא אחראי לכל שימוש בלתי הולם שיעשה בתוכנה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו.
10.3 הגיע לידי החברה מידע לגבי שימוש שאינו הולם בתוכנה, רשאית החברה להקפיא את השימוש בתוכנה עבור אותו משתמש עד לבירור והסדרת הנושא שבגינו הוקפא השימוש בתוכנה.

11. פרטיות

11.1 החברה תעשה שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש כדי ליידע ולעניין את המשתמש במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
11.2 המשתמש יהיה רשאי לבקש לבטל את שליחת הדיוור הישיר אליו כמפורט לעיל.
11.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו ו/או ע"פ הוראת חוק המחייבת את החברה למסור מידע לגבי המשתמש.
11.4 החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על נתוני המשתמש ויתר המידע המופיע בתוכנה וזאת באמצעות שימוש בשיטות אבטחת מידע מקובלות בתעשייה.
11.5 על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על פרטי המשתמש והמידע המופיע בתוכנה, החברה לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך השימוש בתוכנה.
11.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות אשר העתק ממנה ניתן למצוא בתפריט הראשי באתר האינטרנט .www.webtiv.co.ilעדכונים כאלו יפורסמו בתוכנה ו/או באתר האינטרנט ויקבלו תוקף מחייב החל ממועד פרסומם.

12. שינוי תנאי רישיון השימוש

12.1 החברה רשאית, לשנות את תנאי רישיון השימוש או לבטל את חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית ובכל עת. במקרה זה תנאי רישיון השימוש שלאחר ביצוע השינוי יחולו על המשתמש24 שעות לאחר פרסומם.
12.2 ניתנה הודעה על שינוי תנאי רישיון השימוש ו/או תעריפי המנוי החודשי כאמור לעיל, רשאי המשתמש להודיע לחברה על הפסקת השימוש בתוכנה והתקשרותו עמה בהתאם לקבוע בתנאי רישיון השימוש לעיל.
12.3 לא נתן המשתמש הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עמה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי רישיון השימוש ו/או בתעריפי המנוי החודשי.

13. קניין רוחני

13.1 הזכויות בתוכנה לרבות בתכנים המופיעים בה שייכות לחברה ו/או לצדדים שלישים אשר נתנו רישיון שימוש לחברה. התוכנה מכילה חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.
13.2 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי התוכנה וכל הזכויות בה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, על כל גרסאותיה ו/או מהדורותיה הקיימות כיום וכפי שתהיינה מעת לעת לרבות ובמיוחד גרסאות חדשות ו/או משודרגות שלה ועל כל העתקיה, על החומרים המצורפים לה ו/או שיצורפו לה, הינה ותישאר בבעלות מלאה ובלעדית של החברה.
13.3 הרישיון המוענק על ידי הסכם זה מקנה למשתמש הזכות להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה, אשר אינו מהווה הסכם מכר(SALE)של התוכנה המקורית ו/או קוד התוכנה.
13.4 חל על המשתמש ו/או על כל אדם אחר איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להשאיל ו/או למסור ו/או לשנות ו/או לסחור להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהתוכנה ו/או חלקים ממנה לרבות מהתכנים המופיעים בה. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של החברה וכן שלא להפר את תנאי השימוש בתוכנה זו.

14. שונות

14.1 החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
14.2 אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי רישיון השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
14.3 תנאי רישיון השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה בתוכנה ובאתר האינטרנט.
14.4 החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.
14.5 ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לתוכנה.
14.6 הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או כל מחלוקת הקשורה להסכם זה.